Družstevný byt


Základným rozdielom medzi bytom v osobnom vlastníctve a bytom družstevným je, že pokiaľ kupujete byt v osobnom vlastníctve, tento má konkrétneho majiteľa, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva. Pokiaľ prevádzate byt družstevný, prevodom členských práv a povinností  v konkrétnom  bytovom družstve sa stanete členom bytového družstva a získate nájomnú zmluvu k tomuto bytu. Jednoducho povedané, nestávate sa vlastníkom bytu (nebudete ako vlastník zapísaný na liste vlastníctva), ale získate právo byt užívať.

Ak niekto „predáva“- prevádza družstevný byt, neprevádza teda vlastníctvo bytu, ale prevádza členské práva a povinnosti člena družstva. Vlastníkom družstevných bytov zostávajú samotné bytové družstvá.

Prevod družstevného bytu sa realizuje na základe písomnej dohody (zmluvy) o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve. Vzor tejto dohody vám dá každé družstvo na požiadanie. Pri prevode členských práv sa postupuje podľa § 230 Obchodného zákonníka. Keďže podrobnosti prevodu môžu určovať aj stanovy bytového družstva, podľa § 685 odst. 2 Občianskeho zákonníka zmluvu o nájme družstevného bytu možno uzavrieť len za podmienok upravených v stanovách bytového družstva. Preto je potrebné pred samotným prevodom členstva si vyžiadať na bytovom družstve kópiu stanov a detailne si naštudovať podmienky, za ktorých môže dôjsť k prevodu družstevného bytu. 

Nezabudnite  si na bytovom družstve na všetkých dôležitých oddeleniach (referátoch) preveriť, či predávajúci nemá nedoplatky, pre ktoré by družstvo byt nepreviedlo. Z tohto dôvodu väčšina družstiev vyžaduje pre prepis prílohu k dohode o prevode členských práv a povinností, ktoré tvorí dodatok k tejto zmluve. V tejto prílohe všetky príslušné referáty družstva (najčastejšie sú to: referát prevodu bytových a nebytových priestorov, referát prevádzkového účtovníctva, právny referát a oddelenie úhrad a nájomného) písomne potvrdia, že prevádzajúci má všetky svoje povinnosti voči družstvu vyrovnané.

Ak plánujete požiadať družstvo o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva, preverte si na družstve, aká je zostatková hodnota anuity bytu, ktorý chcete nadobudnúť. Anuita je vlastne celková hodnota bytu, ktorú nájomca postupne spláca. Ak chcete byt odkúpiť, musíte družstvu túto zostatkovú hodnotu anuity  zaplatiť, preto je potrebné vedieť jej výšku. Bytové družstvo nemôže brániť svojim nájomníkom odkúpiť byty do vlastníctva a po požiadaní by vám malo umožniť byt odkúpiť. Presné podmienky odkúpenia vám oznámia na družstve.

Po tom, čo sa presvedčíte, že prevádzajúci má všetky svoje záväzky voči družstvu vyrovnané a máte o tom k dispozícii písomné potvrdenie družstva (príloha k dohode), na bytovom družstve podpisujete Dohodu o prevode členských práv  a povinností.

Dohodu podpisujeme v počte vyhotovení podľa požiadaviek alebo počtu účastníkov a jedno vyhotovenie je určené pre potreby družstva. V podateľni družstva podávame Zmluvu (alebo Dohodu) o prevode členských práv a povinností spolu s jedným kusom dodatku. Podľa § 230 Obchodného zákonníka pritom prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. To znamená, že členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu, t. j. podaním zmluvy do podateľne družstva, alebo neskorším dňom uvedeným  v tejto zmluve. Ako som konštatoval, keďže práva k bytu prechádzajú  na nadobúdateľa dňom podania Dohody o prevode členských práv a povinností na družstve, je dôležité, aby pri podaní na družstve bola vyplatená dohodnutá kúpna cena za prevod družstevného bytu. Platobné podmienky za prevod členských práv a povinností k bytu, zákon ponecháva na zmluvnej voľnosti strán. Je teda na vás, či kúpnu cenu vyplatíte bezhotovostným prevodom na účet, v hotovosti alebo inou formou.