ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Energetický certifikát je dokument, ktorý hodnotí energetickú náročnosť budovy a skutočne spotrebovanej alebo odhadovanej energie spojenej s jej užívaním, t.j. energia na vykurovanie, vetranie, ohrev teplej vody, chladenie a osvetlenie.

Energetický certifikát obsahuje aj návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov v prípade, že energetická trieda je horšia ako trieda B.

Podobne ako u elektrických spotrebičov sa aj budovy zatrieďujú do energetických tried podľa energetickej hospodárnosti a emisie oxidu uhličitého. Najlepšou triedou je “A” a najhoršou, nevyhovujúcou je trieda “G”.

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV SA VZŤAHUJE NA NASLEDUJÚCE KATEGÓRIE BUDOV:

B1 - rodinné
B2 - bytové domy
B3 - administratívne budovy
B4 - budovy škôl a školských zariadení
B5 - budovy nemocníc
B6 - budovy hotelov a reštaurácií
B7 - športové haly a iné budovy určené na šport
B8 - budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
B9 - ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu, alebo budovy so zmiešaným účelom využitia

KEDY SA ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT VYŽADUJE?
Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje:

 • pri predaji alebo prenájme domu (rodinného domu a pod.)
 • pri predaji bytu (pri prenájme zatiaľ nie), ak má bytový dom povinnosť mať energetický certifikát (bytový dom má povinnosť mať energetický certifikát, ak ide o novostavbu (max. 7 rokov starú) alebo bola realizovaná významná obnova,
 • pri predaji bytu (pri prenájme zatiaľ nie), ak si vlastníci bytového domu nechali vypracovať energetický certifikát dobrovoľne.

Táto povinnosť je daná prijatím zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

AKÉ SÚ POVINNOSTI VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI, U KTOREJ SA VYŽADUJE ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA?
Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát:

1. 2. 3.
ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak             

do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,

ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

 • ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
 • do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
 • ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

AKÉ SÚ SANKCIE?
Za porušenie povinností hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 2.000 € a právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom pokuta do výšky 3.000 €.

JE POTREBNÉ ROBIŤ ENERGETICKÚ CERTIFIKÁCIU PRI BYTE?
Aj keď na túto otázku nedáva zákon úplne jednoznačnú odpoveď, z jeho logiky a dikcie vyplýva, že pokiaľ má bytový dom bez energetického certifikátu spoločný systém vykurovania (čo je vo väčšine prípadov), nemá význam robiť a zrejme ani nie je možné urobiť samostatnú energetickú certifikáciu bytu. V takomto prípade nebude možné považovať byt za energeticky “samostatnú časť” budovy, ktorá by mala mať samostatný energetický certifikát. Pri prevode netreba prekladať certifikát, ani v inzercii nie je potrebné sa zmieňovať o energetickej triede.

AKO JE TO S RODINNÝMI DOMAMI?
Pokiaľ ide o rodinné domy, tam je situácie jasná. V prípade predaja alebo prenájmu je vlastník povinný predložiť novému nadobúdateľovi energetický certifikát.

ČO POTREBUJETE K VYPRACOVANIU ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU?

ÚDAJE O BUDOVE
Na certifikát sa musí uviesť:

 • presná adresa s orientačným a popisným číslom domu (ak má budova pridelené obe)
 • číslo parcely, na ktorej sa budova nachádza
 • spôsob využitia budovy (rodinný dom, administratívna budova, hotel…)
 • aktuálna fotografia budovy

ROZMERY BUDOVY A OTVOROV
Energetický audítor, ktorý má osvedčenie pre výkon tejto činnosti, musí dbať na to, aby rozmery budovy boli reálne, nie z projektovej dokumentácie. Preto na miesto musí prísť osobne a pomerať obvod budovy, rozmery okien a dverí a vnútorné výšky stropov pre výpočet objemu budovy.

MATERIÁL POUŽITÝ NA POSTAVENIE STAVBY
Táto informácia je veľmi dôležitá pre výpočty priepustnosti tepla z interiéru do exteriéru. Energetický audítor potrebuje zistiť, z akých materiálov a akých hrúbok, boli postavené múry, stropy a podlahy.

TECHNOLÓGIA POŽÍVANÁ V DOME NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY A VYKUROVANIA
Keďže v konečnom hodnotení sa berie ohľad aj na šetrnosť technológie na prírodu, audítor musí zistiť aký druh paliva, alebo elektrická energia sa využíva a aké typy zariadení sú v okruhu zapojené.

SVIETIDLÁ A ELEKTROINŠTALÁCIA (V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH)
Posudzovanie tohto faktora záleží na funkcii budovy, resp. využitia priestorov v nej.  Audítor zisťuje nainštalované typy svietidiel, aby určil spotrebu elektrickej energie.

VZDUCHOTECHNIKA A VETRANIE (V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH)
Posudzovanie tohto faktora rovnako záleží na funkcii budovy, resp. využitia jej priestorov. Audítor musí zistiť parametre nainštalovaných vzduchotechnických zariadení.

VYPRACOVANÉ DOKUMENTY

 1. Energetický štítok – jedno stranový sumár, ktorý by mal byť vystavený z vonku budovy na viditeľnom mieste
 2. Energetický certifikát 

Energetický certifikát sa vydáva v dvoch vyhotoveniach.

Mám záujem o energeticky certifikát