KEDY PLATÍM DAŇ Z PRÍJMU Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI?


Ak ste v roku 2017 predali Vašu nehnuteľnosť so ziskom, pravdepodobne budete musieť odviesť daň z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Ak Váš príjem (všetky vaše príjmy) presiahne za zdaňovacie obdobie roku 2017 polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, teda sumu 1 901,67 eur musíte podať daňové priznanie. Niektoré príjmy sú ale od tejto dane z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodené. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti dlhšie ako 5 rokov od jej nadobudnutia, neplatíte daň z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, tzn. nezdaníte príjem získaný predajom nehnuteľnosti. V tomto prípade je dôležité správne určiť moment nadobudnutia nehnuteľnosti.

Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti:

  • na základe kúpnej  zmluvy po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva        (dňom právoplatného povolenia vkladu do katastra nehnuteľností)
  • na základe darovacej  zmluvy po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva     (dňom právoplatného povolenia vkladu do katastra nehnuteľností)
  • na základe zámennej  zmluvy po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva    (dňom právoplatného povolenia vkladu do katastra nehnuteľností)
  • ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade (napr. po bratovi, sestre) po uplynutí 5 rokov od smrti poručiteľa
  • ktorá bola nadobudnutá dedením v priamom rade (postupným dedením)  po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa
  • zaradenej do obchodného majetku po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku

Rovnako dôležité je určiť aj okamih predaja nehnuteľnosti. Okamih predaja určuje zákon podľa toho, čo nastane skôr: buď deň podpísania kúpno-predajnej  zmluvy, deň prijatia platby alebo uzavretia zmluvy o budúcej zmluve (hoci kúpno-predajnú zmluvu uzavriem až o rok, okamih predaja je deň uzavretia zmluvy o budúcej zmluve). Ak je doba medzi nadobudnutím nehnuteľnosti a okamihom predaja kratšia ako 5 rokov, máte povinnosť zdaniť príjem z predaja nehnuteľnosti.

Daň vo výške 19% alebo 25% zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli (na stratu sa neprihliada). Sadzba dane z príjmov je 19 % zo základu dane do 35 022,31 € (vrátane) a z príjmov nad 35 022,31 € sa odvádza 25 %.

Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky. Môže ísť o výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenou znalca, advokáta, províziou realitnej kancelárie.

DAŇOVÉ PRIZNANIE

Príjem z predaja je treba uviesť v najbližšom daňovom priznaní, teda v marci 2018. Príjem patrí medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Použijete tlačivo typu B (VIII. oddiel daňového priznania,  tabuľka č. 3, riadok č. 2, stĺpec č. 1 Príjmy, stĺpec č. 2 Výdavky).

V tomto daňovom priznaní pritom uvediete všetky svoje príjmy, nielen z predaja nehnuteľnosti. Ak ste zamestnanec, nemôžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale sám musíte priznať príjmy zo zamestnania aj z predaja bytu.

V rovnakej lehote musíte vypočítanú daň aj zaplatiť. Okrem toho je tu pre vás ešte jedna nepríjemná povinnosť, z príjmu z predaja nehnuteľnosti musíte platiť zdravotné odvody. Koľko to bude, to vám vypočíta zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia na základe podaného daňového priznania.

Príklad zdanenia príjmu z predaja bytu

V roku 2017 ste predali Váš byt za 100 000 eur. Byt ste kúpili v roku 2013 za 85 000 eur. V byte vymenili plastové okná a podlahy za 5000 eur. Nakoľko ste byt vlastnili menej ako 5 rokov musíte zaplatiť daň z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

Výpočet:

100 000 eur – (85000 eur + 5000 eur) = 10 000 eur

Suma 10 000 eur je v tomto prípade základom dane. Z tejto sumy zaplatíte 19 % daň a zároveň z tejto istej sumy budete musieť zaplatiť zdravotné odvody 14 %.