Správna kúpna zmluva


V každom prípade sa pri spisovaní kúpnej zmluvy a návrhu na vklad obráťte na odborníkov. Väčšina realitných kancelárií poskytuje právny servis ako súčasť ich základného balíka služieb a je zahrnutý v odmene sprostredkovateľa. Ak napríklad návrh na vklad, či kúpna zmluva nespĺňajú zákonom vyžadované náležitosti, správa katastra konanie preruší alebo zastaví.

V kúpnej zmluve musia byť správne identifikované zmluvné strany, predávajúci a kupujúci. Je potrebné vždy uvádzať mená, rodné mená, rodné čísla a adresy účastníkov a takisto určenie, v akom vlastníctve sa byt nachádzal doteraz a do akého prechádza (či bolo, resp. bude vo vlastníctve výlučne jedinej osoby, v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve).

Zmluva musí obsahovať presný popis nehnuteľnosti, najmä jej súpisné číslo, parcelné číslo a prípadne adresu, poschodie/ podlažie, číslo jednotky a vchodu, katastrálne územie, obec a okres ako sú uvedené v liste vlastníctva, ale tak isto pri byte aj opis bytového domu, pozemkov, na ktorých je postavený, vlastnícke podiely spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, vrátane pozemkov uvedených na príslušnom liste vlastníctva. Súčasťou zmluvy je aj vnútorné vybavenie nehnuteľnosti, nábytok, spotrebiče, ale aj podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Pokiaľ ide o cenu, zmluva musí obsahovať jej výšku a rozpis jej platenia, či už pôjde o vyplatenie v hotovosti, prostredníctvom hypotekárneho úveru, alebo či bude kúpna cena zaplatená prostredníctvom notárskej úschovy, alebo z vinkulovaného účtu v banke. Odporúčam tiež v zmluve upraviť postup pri zavkladovaní zmluvy do katastra, najmä, kto je tak oprávnený učiniť a kto je povinný zaplatiť správny poplatok.
V zmluve týkajúcej sa bytu by nemalo chýbať vyhlásenie kupujúceho, že pristupuje k zmluve o správe bytového domu, pričom vyhlásenie správcu (bytového družstva) o nedoplatkoch, sa povinne dokladá k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Nesmieme zabudnúť, že podpisy predávajúcich na zmluve musia byť úradne overené na matrike, alebo u notára minimálne na dvoch origináloch, ktoré si ponecháva príslušná správa katastra. V prípade, že kúpu financujete prostredníctvom úveru na bývanie, zmluvy s overenými podpismi môže požadovať aj záložný veriteľ- najčastejšie banka.

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti, špeciálne bytu, si vyžaduje nielen skúsenosti, ale aj znalosti v danej oblasti, preto opätovne odporúčame celý proces nepodceniť a zveriť ho do rúk odborníkovi. Okrem kúpnych zmlúv budete potrebovať vyhlásenie správcu a návrh na vklad. Okrem správy katastra budete musieť navštíviť aj vášho správcu ( bytové družstvo), to sa týka aj kupujúcich, ktorí pristúpia k správe bytu.