Prenájom bytu- práva a povinnosti


S prenájmom a podnájmom nehnuteľností sa stretávame v súčasnej dobe čoraz častejšie. Majitelia radšej svoje nehnuteľnosti prenajímajú, ako by ich mali predať za veľmi nízke ceny. Taktiež veľa našich klientov z radov potencionálnych kupujúcich sa rozhodlo využiť tento spôsob bývania najmä kvôli sprísneným podmienkam na čerpanie úverov na bývanie. Samotný nájom bytu je definovaný ako zmluvný vzťah, na základe ktorého prenajímateľ prenecháva nájomcovi na dobu určitú alebo neurčitú na užívanie byt a nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné. Nájom vzniká na základe nájomnej zmluvy.

Práva nájomcu:

Nájomca bytu a osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt určeným spôsobom aj právo užívať spoločné priestory a zariadenie domu, ako aj požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu. Ak sa neposkytovali tieto plnenia spojené s užívaním bytu  alebo sa poskytovali nedostatočne, a ak sa v dôsledku toho užívanie bytu zhoršilo, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Napríklad, ak by sa stavebnými úpravami v dome podstatne alebo po dlhší čas zhoršili podmienky užívania bytu alebo domu, je potrebné si toto právo uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov. Právo na primeranú zľavu z nájomného má nájomca aj vtedy, pokiaľ prenajímateľ, napriek upozorneniu nájomcu, neodstránil v byte alebo v dome chybu, ktorá podstatne alebo po dlhší čas zhoršuje jeho užívanie.

Povinnosti nájomcu:

Základnou povinnosťou nájomcu je platenie nájomného za poskytovaný prenájom a úhrady za služby. Nájomca je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenie domu riadne a riadne požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu v súlade s právnymi predpismi a nájomnou zmluvou. Nájomca má oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu tých opráv v byte, ktoré má znášať prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie.

Chyby a poškodenia, ktoré v dome spôsobil on (nájomca), alebo osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti, je povinný odstrániť. Takisto aj drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a bežnou údržbou uhrádza nájomca. Ak nájomca neodstráni ním spôsobené poškodenia a nepostará sa o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu bytu, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu chyby a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa a to ani na vlastné náklady.

Práva prenajímateľa:

Prenajímateľ má právo na zaplatenie nájmu a úhrady za služby. Takisto má právo na vykonanie stavebných úprav a podstatných zmien v byte. Koná tak so súhlasom nájomcu – ten však môže odoprieť súhlas len z vážnych dôvodov. Ak prenajímateľ vykonáva úpravy na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, je nájomca povinný ich vykonanie umožniť; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k nehnuteľnosti za účelom kontroly, či ju nájomca užíva riadnym spôsobom.

Povinnosti prenajímateľa:

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. Takisto má voči nájomcovi povinnosť na vlastné náklady vykonávať údržbu bytu, okrem drobných opráv a nákladov spojených s bežným užívaním.

Samozrejme prenájom a podnájom nehnuteľností je obšírna téma. Z tohto dôvodu vám predtým než začnete prenajímať, respektíve chystáte si prenajať nehnuteľnosť, odporúčam preštudovať Občiansky zákonník č. 40/1964, konkrétne jeho ustanovenia o nájme, t.j. §663 - §723, alebo sa obrátiť na realitnú kanceláriu.