Zápis práv k nehnuteľnosti do katastra


Práva k nehnuteľnostiam sa zapisujú do katastra formou vkladu, záznamu a poznámkou.

Vklad

Je to úkon katastra, prostredníctvom ktorého vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Vlastnícke právo vzniká na základe

právoplatného rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. Správa katastra preskúma obsah zmluvy a ak

spĺňa zákonom požadované náležitosti, vydá rozhodnutie a vklad vlastníckeho práva povolí. Rozhodnutie sa vyznačuje na zmluve a je v ňom

uvedený deň, keď Správa katastra vydala rozhodnutie, deň, kedy nastali účinky rozhodnutia, to znamená, ku akému dňu sa stal nadobúdateľ

vlastníkom nehnuteľnosti a meno s podpisom pracovníka, ktorý rozhodnutie vydal.

 

Záznam

Úkon katastra plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu, ani zánik práv k nehnuteľnostiam s výnimkou notárskych

zápisníc. Správa katastra vykoná zápis verejnej alebo inej listiny do katastra záznamom do 60 dní od doručenia.

Poznámka

Úkon katastra, ktorý je určený na vyznačenie skutočnosti alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosť alebo osobu a ktorý nemá vplyv na

zmenu, vznik ani zánik práv k nehnuteľnostiam. Správa katastra vykoná zápis v deň doručenia verejnej alebo inej listiny na zápis, najneskôr

však v nasledujúci pracovný deň.

 

Katastrálne konanie

Konanie pred príslušnou správou katastra, v ktorom sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení hraníc pozemkov, o zmenách

hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov v katastri, o oprave chýb v katastrálnom operáte a obnove katastrálneho operátu. Na

katastrálne konanie je určená príslušná správa katastra, v ktorej územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.


 

Účastníci konania

Účastníkmi katastrálneho konania sú účastníci právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zaniknúť, alebo zmeniť sa právo

k nehnuteľnosti (napr. predávajúci a kupujúci pri kúpnej zmluve, darca a obdarovaný pri darovacej zmluve, zmluvné strany pri zámennej

zmluve).