REKLAMAČNÝ PORIADOK

Realitná spoločnosť FLATONIC | REALITNÝ SERVIS vydala tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje podmienky a spôsob vybavovania reklamácií zo strany spotrebiteľov:

 1. Realitnou spoločnosťou FLATONIC | REALITNÝ SERVIS sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, pod názvom FLATONIC a FLATONIC GROUP, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Prešov, vložka č. 31135/P a 32423/P.
   
 2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná spoločnosť FLATONIC | REALITNÝ SERVIS poskytuje realitné služby, prípadne iné služby spojené s realitnou činnosťou.  Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou spoločnosťou FLATONIC | REALITNÝ SERVIS sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady v podobe „reklamácie“.
   
 3. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu písomne na adrese FLATONIC | REALITNÝ SERVIS, Tomášikova 2940/2, 058 01 Poprad alebo osobne v sídle spoločnosti.
   
 4. Reklamácia bude realitnou spoločnosťou FLATONIC | REALITNÝ SERVIS vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná spoločnosť s klientom písomne nedohodne inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť.
   
 5. Realitná spoločnosť FLATONIC | REALITNÝ SERVIS spíše s klientom o každej uplatnenej reklamácii reklamačný protokol, kedy má klient nárok na jeho kópiu. 
   
 6. Reklamácia môže byť realitnou spoločnosťou FLATONIC | REALITNÝ SERVIS uznaná alebo zamietnutá.
 • Pokiaľ je reklamácia uznaná realitnou spoločnosťou FLATONIC | REALITNÝ SERVIS, realitná spoločnosť bude robiť všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k čo najväčšej spokojnosti klienta. Ak nastane skutočnosť, že nežiadúci stav nebude možné odstrániť zo strany realitnej spoločnosti FLATONIC | REALITNÝ SERVIS, klient môže požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb alebo mu spoločnosť nanovo poskytne predmetnú službu.
   
 • Pokiaľ je reklamácia zamietnutá realitnou spoločnosťou FLATONIC | REALITNÝ SERVIS do 12 mesiacov od kúpy služby, spoločnosť musí reklamáciu odborne posúdiť. Realitná spoločnosť poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
   
 1. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná spoločnosť FLATONIC | REALITNÝ SERVIS dôsledky a následne na to, sa snaží zamedziť ďalším podobným prípadom.
   
 2. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetkých členov realitnej spoločnosti FLATONIC | REALITNÝ SERVIS. Spoločnosť zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi SR, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.o ochrane osobných údajov v platnom znení.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR