PRÁVNY SERVIS

Advokátska kancelária, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, má bohaté skúsenosti v oblasti realít. Ako jedna z mála kancelárií v Poprade zároveň vykonáva autorizáciu zmlúv. Čo to znamená? Aké Vám z toho plynú výhody?

Pod autorizáciou rozumieme spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov zmluvy, resp. ich zástupcov, ďalej aj posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a v neposlednom rade posúdenie, či uzatvorením zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizácia Vám preto ako klientovi zabezpečí maximálnu možnú právnu ochranu.  Advokát ju potvrdí v tzv. doložke o autorizácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 
ĎALŠIE BENEFITY: 

VŠETKO VYBAVÍTE NA JEDNOM MIESTE V RÁMCI JEDNÉHO STRETNUTIA
Advokát v rámci autorizácie overí totožnosť účastníkov zmluvy a ich podpisy do svojej autorizačnej knihy, a preto nie je potrebné poslať klientov overovať podpisy k notárovi či na matriku na mestskom úrade. 

PODPISOM ZMLÚV PRE VÁS VŠETKO KONČÍ
​Ak zmluvné strany zároveň udelia advokátovi aj plnomocenstvo na podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, advokát bezodkladne po splnení zmluvne dohodnutých podmienok podá návrh na vklad v mene klientov a v plnej miere (po procesnej stránke) zodpovedá za to, aby bol vklad povolený.

PROCES NA KATASTRI PREBEHNE RÝCHLEJŠIE
V prípade zmlúv autorizovaných advokátom je príslušný katastrálny úrad povinný vydať rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností najneskôr do 20 dní odo dňa podania návrhu, čo v praxi v podstate znamená, že pri autorizovaných zmluvách je zbytočné žiadať o zrýchlené konanie, pri ktorom je zákonná rozhodovacia lehota 15 dňová. 

UŠETRÍTE NIE LEN ČAS, ALE AJ PENIAZE
Spolu s advokátskou kanceláriou sa staráme o čo najbezpečnejší a zároveň najrýchlejší prepis Vašich nehnuteľností, a pritom si za nič nepriplácate. To znamená, že kolky či iné správne poplatky sú hradené nami.


Ak je bezpečnosť a promptnosť to, čo hľadáte, potom ste na správnom mieste!

 

MÁM ZÁUJEM O PRÁVNE SLUŽBY