CENNÍK

Cenník

MGM poskytuje rôzne balíky realitných  služieb v rôznych rozsahoch. 

1. Kúpno-predajný balík Exclusive - zahŕňa sprostredkovanie kúpy/ predaja nehnuteľnosti vrátane REALITNEJ ADVOKÁCIE®, KATASTRÁLNEHO SERVISU ®, marketingu, realitného poradenstva a popredajného servisu, vrátane všetkých nákladov so 100% garanciou povolenia vkladu vlastníckeho práva, poistenia zodpovednosti pri realizácii konkrétneho prípadu a ochrany rezervačnej zálohy prostredníctvom GARANČNĚHO FONDU.

  • do 29.999 EUR....................................dohodou
  • od 30.000 do  599.000 EUR................4% z celkovej sumy(minimálne však 2.000 EUR)
  • od 600.000 do 1.000.000  EUR...........3% z celkovej sumy
  • nad 1.000.000......................................dohodou

2. Sprostredkovanie prenájmu/ podnájmu vrátane REALITNEJ ADVOKÁCIE ®, marketingu , poradenstva a realitného servisu.

Nekomerčné nehnuteľnosti: 1/12 každého ročného prenájmu bez energií

Komerčné nehnuteľnosti: 

  • krátkodobý prenájom (len niekoľko mesiacov)..............10% z celkovej sumy prenájmu
  • nájom do dvoch rokov....................................................8 - 10%  z priemerného ročného nájmu
  • nájom od dvoch rokov do piatich rokov.........................15 - 20%  z priemerného ročného nájmu
  • prolongovanie nájmu s existujúcim klientom sa spravuje v zmysle vyššie uvedených percent.

 

Pri službe  AGENT KUPUJÚCEHO®  je odmena za službu rovnaká ako pri odmene za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, na základe objednávky ju hradí záujemca o službu. 

MGM môže taktiež vyžadovať pri niektorých typoch nehnuteľností odmenu aj od záujemcu o prenájom. O tejto skutočnosti záujemcu informuje vždy vopred.

Minimálna výška odmeny  za sprostredkovanie kúpy/ predaja nehnuteľnosti s nízkou obstarávacou hodnotou do 10.000 EUR (garáž, záhradná chatka a pod)  je od 500 EUR v závislosti od časovej náročnosti.

Minimálna výška odmeny  za sprostredkovanie prenájmu/ podnájmu nehnuteľnosti je 200 EUR.

3. Odporúčaný cenník individuálnych služieb  a úkonov

 

Služby ponuka nehnuteľnosti

 

 

 

Nábor nehnuteľnosti

(fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, spísanie  náborového listu)

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Navrhnutie stratégie predaja/ prenájmu, určenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností

1 nehnuteľnosť

50 EUR

Vyhotovenie profesionálna fotodokumentácie vrátane upravenia fotiek

 

 15 fotografií

35 EUR

Príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti  (podklady zabezpečuje objednávateľ)

900 znakov

23 EUR

Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA

1 nehnuteľnosť

15 EUR

Preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti

30 min

50 EUR

Pridanie nehnuteľnosti do realitného pordfólia MGM – interný systém   MGM (elektronické spracovanie, pridanie vyhotovenej  fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti) a

1 nehnuteľnosť

25 EUR

Aktivácia nehnuteľnosti v internom systéme MGM a publikácia na internetovom sídle MGM

1 nehnuteľnosť

15 EUR

Publikovanie inzercie 1 nehnuteľnosti (vrátane exportu na externé internetové stránky s inzerciou nehnuteľností)

1 deň

5 EUR

Archivácia nehnuteľnosti (stiahnutie inzercie a vyradenie do archívu)

1 nehnuteľnosť

25 EUR

Reporting o stave inzercie nehnuteľnosti, príprava štatistiky  1 nehnuteľnosti

1 report

25 EUR

Príprava zoznamu potencionálnych záujemcov vrátane oslovenie a následného  reportingu

1 záujemca

25 EUR

Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy)

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti

1 nehnuteľnosť

15 EUR

Úschova kľúčov od nehnuteľnosti v zabezpečenej schránke

1 deň

1 EUR

Spísanie protokolu o odovzdaní  nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Prihlášky a odhlášky u dodávateľov služieb a energií

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Katastrálny servis® (zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/ záložného práva atď.)

1 nehnuteľnosť

200 EUR

Realitná advokácia® (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., 1 hod. pripomienkovania zmlúv, 1. hod. odborného poradenstva, vrátane garancie 100 % povolenia vkladu a poistenia zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti)

1 nehnuteľnosť

Od 350 EUR

 

 

Služby dopyt po nehnuteľnosti

 

 

 

Vyhotovenie prieskumu trhu v zmysle požiadaviek klienta  a vytipovaní vhodnej  NEKOMERČNEJ nehnuteľnosti v tuzemsku

1 nehnuteľnosť

250 EUR

Vyhotovenie prieskumu trhu v zmysle požiadaviek klienta  a vytipovaní vhodnej  KOMERČNEJ nehnuteľnosti v tuzemsku

1 nehnuteľnosť

500 EUR

Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy)

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti

1 nehnuteľnosť

15 EUR

Katastrálny servis (zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/ záložného práva atď.)

1 nehnuteľnosť

200 EUR

Realitná advokácia® (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., 1 hod. pripomienkovania zmlúv, 1. hod. odborného poradenstva, vrátane garancie 100 % povolenia vkladu a poistenia zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti)

1 nehnuteľnosť

Od 350 EUR

 

 

Poradenstvo

 

 

 

Realitné poradenstvo – nekomerčná nehnuteľnosť 

30 min

25 EUR

Realitné poradenstvo – komerčná nehnuteľnosť 

30 min

50 EUR

Investičné realitné poradenstvo

30 min

70 EUR

Právne poradenstvo (sprostredkovane advokátom)

30 min

50 EUR

Daňové poradenstvo (sprostredkovane daňový poradcom)

30 min

50 EUR

Exekučné poradenstvo

30 min

50 EUR

Dražobné poradenstvo + konzultácia

30 min

70 EUR

Odborné poradenstvo pre realitné kancelárie a realitných maklérov

Každá začatá  hodina 

300 EUR

 

 

Ostatné služby

 

 

 

Výber listu vlastníctva a jeho doručenie v tuzemsku ( bez kolkov)

1 ks

20 EUR

Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu  (v prípade bytových a nebytových priestorov)

1ks

35 EUR

Zastupovanie na katastri nehnuteľností (napr. pri prerušení konania, konzultácii a pod.)

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Právna pomoc pri majtkovo-právnych vyporiadaniach
 

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Dosledovanie povolenia vkladu/ zápisu/ poznámky  katastrálnym odborom a informovanie klienta

1 nehnuteľnosť

23 EUR

Asistencia a doprovod pri úradnom overovaní podpisu na matrike alebo notárskom úrade (bez poplatkov na overenie)

30 min

25 EUR

Preštudovanie podkladov (titul nadobudnutia, katastrálne mapy a pod. )

30 min

50 EUR

Identifikácia nehnuteľností v teréne (napr. umiestnenie pozemkov a pod.) bez nákladov na dopravu

30 min

50 EUR

Znalecké posudky  ( v závislosti od typu nehnuteľnosti a rozsahu práce)

1 posudok

Od 150 EUR

Geometrické plány  ( v závislosti od výmery pozemkov a  rozsahu práce)

1 geom. plán

Od 180 EUR

Bezpečnostný certifikát nehnuteľnosti

1 ks

Od 30 EUR

Certifikát energetickej náročnosti

1 ks

Od  80 UR

Odhad hodnoty nehnuteľnosti (odborný posudok). Celková cena posudku závisí od viacerých faktorov, ako je pripravenosť podkladov, fyzická obhliadka nehnuteľnosti, druh nehnuteľnosti, účel posudku a pod.

1 nehnuteľnosť

Od 30 EUR

 

 

Zmluvy kúpne

 

 

 

Príprava návrhu kúpnej zmluvy (vrátane preštudovanie podkladov a titulu nadobudnutia) vrátane 1 hod. pripomienkovania v slovenskom/ českom jazyku – nekomerčná nehnuteľnosť

1 zmluva

Od 190 EUR

Príprava návrhu kúpnej zmluvy (vrátane preštudovania podkladov a titulu nadobudnutia) vrátane 1 hod. pripomienkovania v anglicko- slovenskej/CZ verzii nekomerčná nehnuteľnosť

1 zmluva

Od 290 EUR

Príprava návrhu kúpnej zmluvy (vrátane preštudovanie podkladov a titulu nadobudnutia) vrátane 1 hod. pripomienkovania v slovenskom/ českom jazyku – komerčná nehnuteľnosť

1 zmluva

Od 350 EUR

Príprava návrhu kúpnej zmluvy (vrátane preštudovania podkladov a titulu nadobudnutia) vrátane 1 hod. pripomienkovania v anglicko- slovenskej/CZ verzii - komerčná nehnuteľnosť

1 zmluva

Od 450 EUR

Príprava návrhu na vklad  vrátane zamýšľaného návrhu na vklad

1 návrh

50 EUR

Pripomienkovanie  zmluvy v slovenskom jazyku

30 min

50 EUR

Pripomienkovanie  zmluvy v anglickom jazyku

30 min

100 EUR

Fyzické zastupovanie klienta  pri  pripomienkovaní zmlúv v slovenskom jazyku

Každá začatá  hodina 

100 EUR

Fyzické zastupovanie klienta  pri  pripomienkovaní zmlúv v anglickom jazyku

Každá začatá  hodina 

200 EUR

Právne posúdenie spôsobilosti tuzemských zmlúv

 

30 min

50 EUR

 

 

Zmluvy nájomné

 

 

 

Príprava nájomnej/ podnájomnej zmluvy na nekomerčné účely

1 zmluva

Od 150 EUR

Príprava nájomnej/ podnájomnej zmluvy na komerčné účely

1 zmluva

Od 250 EUR

Príprava nájomnej/ podnájomnej zmluvy v anglicko- slovenskom vyhotovení

1 zmluva

Od 350 EUR

Pripomienkovanie nájomnej/ podnájomnej zmluvy v anglicko-slovenskom vyhotovení

30 min.

100 EUR

Príprava výpovede/ odstúpenia od zmluvy

1 ks

Od 50 EUR

 

 

Zmluvy ostatné

 

 

 

Príprava darovacej zmluvy

1 zmluva

Od 150 EUR

Príprava zmluvy o zriadení/ zrušení vecného bremena

1 zmluva

Od 150 EUR

Príprava zámennej zmluvy

1 zmluva

Od 190 EUR

Príprava zmluvy o budúcej kúpnej v zmluve so zapracovanou kúpnou zmluvou

1 zmluva

Od 290 EUR

Príprava sprostredkovateľskej/ rezervačnej zmluvy

1 zmluva

Od 99 EUR

Príprava zmluvy o pôžičke/ úvere

1 zmluva

Od 150 EUR

Príprava zmluvy o záložnom práve  vrátane návrhu na vklad záložného práva

1 zmluva

Od 190 EUR

Príprava kvitancie s návrhom na výmaz záložného práva

 

1 ks

Od 120 EUR

Príprava dohody o urovnaní

1 zmluva

Od 150 EUR

Príprava zmluvy o zmenke

1 zmluva

Od 120 EUR

Príprava zmenky

1 zmenka

Od 50 EUR

 

 

Príprava dražby

 

 

 

Príprava zmluvy o vykonaní dražby

1 zmluva

Od 150 EUR

Príprava a preštudovanie  podkladov

Každá začatá  hodina 

 100 EUR

Asistencia pri zabezpečovaní znaleckého posudku

1 ks

Od  50 EUR

Príprava oznámenia o dražbe

1 ks

Od 30 EUR

Registrácia Obch. Vestník Oznámenie 1x

1 ks

Od 30 EUR

Príprava oznámenia o výsledku dražby

1 ks

Od 30 EUR

Príprava potvrdenia o úhrade kúpnej ceny

1 ks

Od 30 EUR

Príprava korešpondencie (sprievodný list)

1 ks

Od 30 EUR

Príprava vyčíslenie nákladov dražby

1 ks

Od 30 EUR

Príprava podkladov pre inzerciu

1 ks

Od 30 EUR

Zákonné označenie predmetu dražby ( bez nákladov na dopravu)

1 ks

Od 30 EUR

Zákonné obhliadky predmetu dražby  (bez nákladov na dopravu) v závislosti od umiestnenia predmetu dražby

1 ks

Od 50 EUR

Vyhotovenie fotodokumentácie na preukázanie zákonného postupu

1 ks

Od 30 EUR

Odmena dražobníka

1 dražby

dohodou

Náklady na zabezpečenie licitátora

1. kolo dražby

od 500 EUR

Náklady na poštovné, spotrebný materiál, notárske poplatky, PHM, amortizácia služobného vozidla, cestovné náklady, prenájom dražobnej miestnosti, a pod.  

1. kolo dražby

Skutočné náklady

Odborné poradenstvo

30 min

70 EUR

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva  (bez poštovného )

1 ks

Od 190 EUR

Návrh záložného veriteľa

1 ks

Od 120 EUR

Prehlásenie navrhovateľa o výške a pravosti pohľadávky

1 ks

Od 120 EUR

Príprava súhlasu správcu ( bytové družstvá)

1 ks

Od 100 EUR

 

 

Stavebné konania, príprava pozemku

 

 

 

Príprava podkladov pre územné rozhodnutie- konzultácie

30 min

50 EUR

Zabezpečenie stavebného povolenia (fyzické osoby, rodinné domy)

1 ks

Od 800 EUR

Zastupovanie v kolaudačnom konaní

30 min

50 EUR

Inžiniering

30 min

50 EUR

 

 

Vzdelávanie

 

 

 

RealitnýVodičák.sk® -  rozsah workshopu pre študentov maturitných ročníkov, vrátane  prípravy podkladov, prednášky, testovania, vyhodnotenia testovania a certifikovania. Poplatok nezahŕňa náklady na dopravu.   

1 workshop

(max. 40 študentov)

800 EUR

Príprava prednášky/ semináru prispôsobená požiadavkám  pre širokú verejnosť vrátane lektora a podkladov.  Poplatok nezahŕňa náklady na dopravu a prenájom priestorov. Výška hodinovej  sadzby  závisí od náročnosti spracovanie požadovanej témy.

 

Pri celodenných prednáška poskytujeme zľavy z hodinovej sadzby.

Každá začatá  hodina 

 

 0- 35 účastníkov

 

36- 70

Účastníkov

 

Viac ako 70 účastníkov

 

 

 

Od 300 EUR

 

 

Od 500 EUR

 

 

dohodou

MGM ACADEMY  ® workshopy pre odbornú verejnosť, realitné kancelárie, realitných maklérov, finančných poradcov a pod.  na preddefinovaných témy MGM prispôsobené na mieru podľa požiadaviek, vrátanie prvotnej analýzy, osobnej konzultácie, vyhodnotenia a odporučení- návrhu stratégie a postupu v zmysle implementácie workshopu.

 

Témy ako napr.: Exkluzivita, Guerilla marketing, realitný marketing, argumentácia, soft skills, hard skills, timemanžment, efektivita, osobnostný rozvoj, budovanie osobnej značky predajcu/ makléra, ako začať v realitnom biznise, koučing klienta, obchodné zručnosti,  a pod.

 

Cena sa odvíja od náročnosti prípravy, individuálnych konzultácií, výberu lektora a pod.

 

V prípade objednania série workshopov poskytujeme zľavy až do výšky 35 % .

Rozsah ½ dňa

0-7 účastníkov

 

8- 15 účastníkov

 

15- 30 účastníkov

 

Nad 30 účastníkov

 

 

 

Celodenné

 

0-7 účastníkov

 

8- 15 účastníkov

 

15- 30 účastníkov

 

Nad 30 účastníkov

 

 

Od 800 EUR

 

Od 1.200 EUR

 

Od 1.600 EUR

 

dohodou

 

 

 

 

 

Od 1.200 EUR

 

Od 1.600 EUR

 

Od 1.900 EUR

 

dohodou

 

Cenník platný od 01.01.2017.

Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK

Poskytovateľom týchto služieb sú partneri MGM®.  Nakoľko každý partner MGM® má samostatnú právnu subjektivitu o cene rozhoduje individuálne. Vyššie uvedený cenník má odporúčací charakter.  Pokiaľ je partner MGM® platcom dane z pridanej hodnoty, táto bude pripočítaná v zmysle zákonných ustanovení k cenám uvádzaným v cenníku.  Pred zahájením služby s každým klientom bude spísaná písomná objednávka v ktorej bude uvedená cena služby alebo spôsob jej výpočtu.

 

MÁM ZÁUJEM O  NACENENIE SLUŽBY