Novela katastrálneho zákona


Od 1.10.2018 nadobudla účinnosť rozsiahla novela katastrálneho zákona, ktorá má skrátiť lehoty, zvýšiť transparentnosť a odstrániť niektoré problémy z praxe.

Vzhľadom na obmedzený priestor tohto článku nie je možné tu úplne všetko spomenúť a venovať sa do detailu každej zmene v tomto zákone. V stručných bodoch vám predstavím tie najvýznamnejšie zmeny.

Skrátenie lehoty

Dochádza k výraznej zmene, konkrétne ku skráteniu lehoty na výmaz záložného práva z listu vlastníctva na základe vydanej kvitancie z pôvodných 60 dní na 5 dní. Jedná sa o akékoľvek záložné právo, ku ktorému bude vydaná  kvitancia na výmaz.

Avšak čo je potrebné spomenúť, že ak bude pred konaním na výmaz záložného pravá ešte iné konanie, ako napríklad konanie na prevod vlastníckeho práva, tak lehota nebude iba 5 dní, pretože sa musí právoplatne skončiť predchádzajúce konanie s 30 dňovou lehotou (pri nezrýchlenom konaní). Ak bude ale iba konanie na výmaz  záložného práva na základe vydanej kvitancie, tak potom platí lehota spomínaných 5 dní.

Súpis všetkých nehnuteľností

Po novom už budeme môcť vyžiadať výpis z listu vlastníctva aj za celý kraj alebo aj za celé SR, avšak takýto výpis listu z vlastníctva dajú iba osobe po preukázaní oprávnenia, nie každému kto o to požiada. Oprávnenou osobou je napríklad samotný vlastník nehnuteľností, ktorý si môže vyžiadať výpis svojich nehnuteľností aj z viacerých katastrálnych území, v ktorých je vlastníkom. Uľahčí to prácu hlavne osobám, ktoré toho vlastnia viac a v rôznych lokalitách, taktiež prípadným dedičom.

Sledovanie zmien na liste vlastníctva

Kataster portál prichádza s novinkou, pomocou ktorej  budete môcť byt informovaný o zmenách na liste vlastníctva. Budete môcť sledovať nehnuteľnosť, parcelu, stavbu,... a byť tak upozornený o prebiehajúcej zmene. Táto služba bude k dispozícii po založení zákazníckeho účtu, s poplatkom za službu 2 €/nehnuteľnosť po dobu 1 mesiaca. Pár drobnosti by v tejto službe bolo potrebných ešte doladiť, nakoľko, ak je parciel alebo nehnuteľností viacero, platí sa za každú jednu zvlášť a cena služby sa tak predražuje.

Evidencia cien nehnuteľnosti

Asi najdiskutovanejšou témou bola práve táto téma ohľadom evidovanie cien prevádzaných nehnuteľností. Kataster bude po novom evidovať ceny prevádzaných nehnuteľností  podľa cien uvedených v samotných zmluvách.  Následne prístup k týmto údajom bude obmedzený pre verejnosť. Prístup k týmto údajom budú mať  účastníci konania, notári, exekútori a tiež Štatistický úrad, NBS a Ministerstvo Financií. Prípadne ešte osoby preukazujúci oprávnenie. Spätne sa ceny skúmať nebudú.

Geometrický plán

Tie geometrické plány, ktoré boli vypracované po 1.10.2018 netreba už pripájať ako prílohu ku zmluvám, ale bude stačiť uviesť úradne číslo geometrického plánu do návrhu. Pracovník pri riešení daného konania si dohľadá v archíve na katastri GP sám, podľa uvedeného čísla v zmluve. Avšak toto platí iba za predpokladu, že GP bol úradne overený.   

Oprava chýb v zmluvách

Doteraz bolo možné drobné chyby v zmluvách opraviť „ručne“ priamo v zmluve, po novom už len formou dodatku k zmluve. Tieto dodatky bude treba mať taktiež úradne overené.

Štruktúrovaný návrh na vklad

Novela katastrálneho zákona obsahuje aj veľa zmien, ktoré sa týkajú samotných návrhov. Návrh na vklad bude musieť byť štruktúrovanejší ako doposiaľ. Novela konkretizuje povinné náležitosti, ktoré musí návrh na vklad obsahovať, aby konanie bolo povolené. Taktiež pribudli identifikátori pri  cudzincoch.