NÁJOMNÁ ZMLUVA PODĽA ZÁKONA O KRÁTKODOBOM NÁJME BYTU ALEBO NÁJOMNÁ ZMLUVA PODĽA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA


Náš právny poriadok umožňuje uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu.

‼️MAIN DIFFERENCE‼️ Pre prenajímateľa je výhodnejšie uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu. Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu. Pre nájomcu je tak výhodnejšie uzatvoriť zmluvu podľa Občianskeho zákonníka.
Zmluva podľa zákona o krátkodobom nájme bytu:
Zmluvu možno uzatvoriť maximálne na dobu dvoch rokov. Zmluvu možno následne predlžiť dvakrát opäť o najviac dva roky. Dokopy tak nájomná zmluva podľa zákona o krátkodobom nájme bytu môže trvať šesť rokov.
Výpovedná lehota - tá je spravidla jeden mesiac. Je to zároveň minimálna výpovedná lehota. To znamená, že zmluvné strany sa môžu dohodnúť na dlhšej výpovednej lehote, napr. dvojmesačnej, nie však na kratšej. Iba v prípade, ak v byte bývajú cudzie osoby, nájomca neplatí nájomné alebo ak byt nie je spôsobilý na užívanie, môže byť výpovedná doba kratšia ako jeden mesiac, nie však kratšia ako 15 dní. Lehota začne plynúť v deň po doručení písomnej výpovede,
/Občiansky zákonník: minimálne trojmesačná výpovedná lehota, ktorá začne plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená/
Pri podaní žaloby nedochádza k odkladu nájmu - neplatnosť skončenia krátkodobého nájmu bytu má zmluvná strana právo uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede z krátkodobého nájmu bytu alebo odstúpenia od nájomnej zmluvy. Účinky právneho úkonu smerujúceho k skončeniu nájmu nie sú podaním žaloby dotknuté.
/Občiansky zákonník: Podanie žaloby má právne účinky na skončenie nájmu/
Peňažná zábezpeka – depozit, max 3 mesačný
/Občiansky zákonník: zmluvy, ktoré sú spísané len na základe Občianskeho zákonníka, Vás neoprávňujú nárokovať si takúto kauciu.
Zvýšenie poplatkov - obe strany sa môžu dohodnúť na prípadoch, kedy by mohol prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné alebo úhrady za služby, ktoré s prenájmom súvisia. Najmä, ak ide o zvýšenie cien energií alebo nárast cien v dôsledku inflácie. Zúčastnené strany si môžu podľa potreby dohodnúť aj ďalšie dôvody zvýšenia.
(Občiansky zákonník jednostrannú zmenu výšky nájomného, realizovanú len na základe dohody strán neupravuje)