Ako mám postupovať v prípade exekúcie?


 

Exekúcia je veľmi rozsiahla téma a zďaleka nemáme toľko priestoru ju obsiahnuť celú. Azda čo je najdôležitejšie a na tom sa zhodneme, je prevencia a predchádzanie exekúcii. Ale pokiaľ už k takejto situácii príde, je veľmi dôležité ju vyriešiť čo najrýchlejšie, aby sa dlh zbytočne nepredražoval o ďalšie úroky a poplatky. U nás v REALITNOM CENTRE MGM  sme pripravili „proti“ exekučný balík služieb a viac informácií o ňom vám poskytneme na tel. č: 0910 86 11 86.

Exekútor je štátom určená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekútorov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti.

Exekučné konanie sa začína vtedy, keď ten, kto žiada o vymáhanie dlhu, doručí súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie. Na to, aby exekútor mohol začať voči vám konať, však treba ešte súdne poverenie. Medzi prvé kroky po jeho udelení patrí lustrácia vášho majetku- čiže exekútor si kompletne preverí čo všetko vlastníte, aký máte príjem, adť...

Spôsoby, akými bude exekútor vymáhať dlh sú viaceré, napr. môže zablokovať účty v bankách, nariadi zrážky zo mzdy a iných príjmov, alebo to skončí až pri exekúcii nehnuteľnosti, no a práve v takomto prípade vieme našim klientom pomôcť.

Našim cieľom je predísť dražbe, minimalizovať straty a  predať nehnuteľnosť za čo najlepšiu prijateľnú cenu alebo ju zachrániť úplne.

V praxi to funguje tak, že oslovíme exekútorov ktorý evidujú pohľadávky, urobíme celkový súpis dlžnej sumy ku konkrétnemu dňu a pustíme sa do ich vysporiadania. Súčasne hľadáme záujemcu o kúpu predmetnej nehnuteľnosti, prípadne ju odkúpime. Následne z prvej časti kúpnej ceny sa uspokoja nároky exekútorov, ktorí v takomto prípade zrušia zákaz nakladania s nehnuteľnosťou a vydajú kvitanciu na výmaz záložného práva. Na základe týchto skutočností správa katastra povolí vklad vlastníckeho práva a vlastníkom sa môže stať kupujúci predmetnej nehnuteľnosti. Z druhej časti kúpnej ceny, ktorú dostal teraz už oddlžený vlastník mu pomôžeme realizovať jeho bytovú otázku a nájdeme mu vhodnú náhradu. Základom úspechu je prísť včas a rýchlo konať. Tento proces nie je jednoduchý, ale vieme si s ním poradiť s vysokou úspešnosťou.

Exekúcie sú len krajným riešením. Je to nútený výkon, keďže je vysoký predpoklad, že dlžník si svoje záväzky dobrovoľne platiť nebude. V prípade, že sa dlžník dostane do situácie, keď si nemôžete v dôsledku momentálnej finančnej situácie plniť záväzky voči veriteľovi, je najlepšie pokúsiť sa s ním dohodnúť na odložení splatnosti dlhu alebo na jeho postupnom uhradení menšími splátkami. Najhoršie, čo môže dlžník v takomto prípade urobiť, je hrať sa na mŕtveho chrobáka, nepreberať poštu, ignorovať exekučné výzvy a spoliehať sa, že to nejako prejde. V praxi je toto najčastejší aj najhorší spôsob riešenia danej situácie. Trvanie exekučného konania nie je časovo obmedzené. Môže sa teda stať, že vám exekútor siahne na majetok aj po niekoľkých rokoch od začatia exekúcie. Takže, pokiaľ ste v takejto situácii, alebo máte podozrenie z hroziacej exekúcie navštívte naše realitné centrum MGM & partners a spoločnými silami túto situáciu vyriešime. Pre viac informácií volajte  0910 86 11 86.