Čo je to návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra a čo skúma správa katastra v katastrálnom konaní ?


 • Návrh na vklad sa podáva na príslušnú správu katastra písomne a musí obsahovať tieto náležitosti:

 1. označenie Správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,

 2. meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníkov,

 3. označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (kúpna zmluva,

 4. darovacia zmluva, zámenná zmluva),

 5. číslo listu vlastníctva, katastrálne územie


 

Prílohy k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra:

 • zmluva, na základe ktorej bude zapísané právo k nehnuteľnosti v počte 2ks (notársky overené podpisy vlastníka) vyhotovenia

 • pre potreby Správy katastra,

 • verejná listina alebo listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti (ak nie je zapísaná na liste vlastníctva), napr. Notárska

 • zápisnica formou kúpnej zmluvy (NZ), Identifikácia parciel

 • geometrický plán (ak je potrebný)

 • výpis z obchodného registra (právnická osoba)

 • splnomocnenie

 • písomné vyhlásenie, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za užívanie bytu a na tvorbe fondu opráv, údržby tzv.

 • Vyhlásenie správcu

 • správny poplatok za návrh v podobe kolkových známok


 

Správa katastra v katastrálnom konaní skúma:

 • platnosť zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú určité a zrozumiteľné, či zmluvná

 • voľnosť resp. právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na

 • povolenie vkladu.

Prerušenie katastrálneho konania

Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak:

 • nebol zaplatený správny poplatok,

 • boli v zmluve chyby prípadne nejaké nejasnosti,

 • účastník konania bol vyzvaný, aby doložil v určenej lehote verejnú alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti,

 • aby sa odstránili nedostatky návrhu prípadne jeho príloh

 

Zastavenie katastrálneho konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak:

 • účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,

 • už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad,

 • účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci s tým súhlasili,

 • v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,

 • účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh

 

 

V prípade, že sa rozhodnete využiť služby našej realitnej kancelárie MGM & partners, garantujeme vám preverenie nehnuteľnosti, bezpečný

a rýchly prevod, zabezpečíme celý administratívny proces a ušetríme vám množstvo času a peňazí, ktoré by ste museli ináč stráviť na

úradoch, katastri a  u právnika. Okrem týchto služieb vám nájdeme najrýchlejšie nehnuteľnosť, presne podľa vašich požiadaviek, vyhotovíme

znalecký posudok, vybavíme prefinancovanie prostredníctvom hypotekárneho úveru, pomôžeme z dedičstvom a majetkovo- právnym

vyporiadaním. Našim cieľom je poskytnúť čo najkomplexnejšie služby pod jednou strechou. Nášho klienta dokonca navštívime osobne u neho

doma, takže predáva nehnuteľnosť bezstarostne z pohodlia svojho domova. Na druhej strane kupujúci si majú v pohodlnom prostredí v našej

kancelárii možnosť vybrať zo širokej ponuky viac stoviek preverených nehnuteľností. Napriek všetkým týmto nadštandartným službám je

realitné centrum MGM & partners jedna z cenovou najprístupnejších realitných kancelárií v Žiline, dokonca poradenstvo a odhad trhovej ceny

pri predaji nehnuteľnosti sú u nás zdarma, a to všetko preto, aby sme k našim klientov boli bližšie aj počas hospodárskej krízy. Tešíme sa na

Vás.