Daň z nehnuteľností 2023


Kedy podávate daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva každý rok, tak ako pri dani z príjmov. Ak medzi 2. januárom 2022 a 1. januárom 2023 (vrátane) nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte ich v prenájme či ich užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Daňové priznanie musíte podať vtedy, ak sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti (medzi 2. januárom 2022 a 1. januárom 2023).  Ak sa zmení druh alebo výmera pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou a je upravená v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Platí sa mestám a obciam vopred. Znamená to, že teraz do 31. januára 2023 sa podáva daňové priznanie a  do 15. mája sa platí daň na rok 2023.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

§  daň z pozemkov (záhrady, stavebné pozemky),

§  daň zo stavieb (rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy),

§  daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Kde daňové priznanie odovzdať?

Daň z nehnuteľností vyberajú obce a mestá. Tlačivo získate na mestskom alebo obecnom úrade, alebo si ho stiahnete z internetu zo stránky vášho mesta či obce. Priznanie k dani z nehnuteľností preto musíte podať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť nachádza.  Ak bývate v Trnave a zdedíte pozemok v Žiline, priznanie podávate v Žiline.

Akú daň zaplatíte a dokedy?

Výšku dane vám vypočíta obec či mesto na základe sadzieb, ktoré schválili vo svojom všeobecne záväznom nariadení.  Daň z nehnuteľnosti platíte až keď vám mesto alebo obec  pošle rozhodnutie. Zvyčajne je to v marci či v apríli. Samospráva vám vypočíta daň, zaplatiť ju musíte do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto či obec pošle.

Zníženie dane?

Obec alebo mesto vám môžu poskytnúť úľavu, či odpustenie dane. Týka sa to najmä ťažko zdravotne postihnutých, poberateľov dávok v hmotnej núdzi či dôchodcov. O úľavu či odpustenie dane musíte požiadať do 31. januára. Ak nehnuteľnosť zdedíte alebo vydražíte, uplatníte si nárok na úľavu pri podaní priznania. 

Aká pokuta vám hrozí?

Ak nestihnete podať priznanie, môžete dostať pokutu od 5 do 3 000 eur, maximálne však do výšky vyrubenej dane. Takže, ak vám obec vyrubí daň napríklad 20 eur, nemôžete dostať od obce vyššiu pokutu.

 

Zdroj: reality.eTrend.sk